Rozumieme nadaným

„Dieťa vzdelávané iba školou
je nevzdelané dieťa.“

George Santayana

O INICIATÍVE

Iniciatíva Rozumieme nadaným

Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!

Iniciatíva Rozumieme nadaným je súkromným projektom, ktorý poukazuje na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Kontakt: Mgr. Ľuboš Lukáč, info@rozumiemenadanym.sk, Tel.č.: 0918640 971

IQáčik – logické sústredenie

Logické sústredenie je určené žiakom 1. stupňa z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Program sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier zameraných na podporu a rozvoj logického myslenia, emočnej inteligencie, športové aktivity, turistika, ale aj aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu a rozvoj osobitostí každého žiaka.

Realizácia aktivít prebieha formou skupinových hier, netradičných foriem vyučovania, zaujímavých slovných úloh (precvičujeme pamäť, ale aj čitateľské zručnosti), spoločenských hier a aktivít zameraných na motorickú zručnosť u detí mladšieho školského veku, kreativitu, fantáziu a myslenie.

Súčasťou voľnočasových aktivít sú športové hry (futbal, frisbee, tenis, stolný tenis...), výtvarný workshop, hravá hodina slovenského jazyka, ranné rozcvičky, prechádzka do okolia, ale aj „večerná párty“, ktorou každoročne začíname logické sústredenie a filmový večer.

www.nadanedieta.sk/iqa-ik.html

Do školy bez desiaty

Cieľom projektu sú každoročné aktivity zamerané predovšetkým na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Dôležitým aspektom je zdravá desiata, ktorú deti dostávajú zdarma v priebehu realizácie projektu.

Dôraz pri realizácii projektu sa kladie najmä na správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov príp. poznatkov z bežnej praxe), prácu s textom (porozumenie čítaného textu), prácu ako individuálneho, tak aj skupinového charakteru, podporu práce s informačno-komunikačnými prostriedkami, rešpektovanie osobitosti každého žiaka a prenechanie zodpovednosti a vlastného názoru na každého z nich.

Realizácia projektu do bežného života detí je dôležitou úlohou pre dospelých realizátorov projektu, pretože práve utváranie správneho postoja a vštepovanie zásad zdravej výživy patrí ku krokom, ktoré žiakov poučia, formujú a podporujú vedomosti o zdravom životnom štýle, ktorý napomáha predchádzaniu mnohým zdravotným problémom.

V priebehu realizácie aktivít „Do školy bez desiaty“ sa žiaci oboznámia(aj) s videoprojekciou, ktorá žiakom priblíži dôležitosť správnej výživy a zdravej stravy ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu. Vytváranie myšlienkových máp, výtvarných prác a zeleninovo-ovocných tanierov spestrí program v závere „zdravého týždňa“.

Vedecká výprava mladých vedcov

Pobytový zájazd určený žiakom základných škôl. Počas výpravy si žiaci vyskúšajú prácu v nami pripravených kluboch: Klub archeológie, Klub pokusov a experimentov, Klub zdravej výživy a zázračných nápojov, Klub strojov a modernej techniky, Klub biológie a botaniky, Klub umenia a Klub športu. Ak chcete spoznať ako fungujú veci okolo nás, vydajte sa spoločne s nami na vedeckú výpravu po stopách Einsteina, Newtona, Pascala, Da Vinciho, ...

Program pozostáva zo širokého spektra rôznorodých aktivít realizovaných netradičnými formami a metódami vyučovania. Zúčastnení malí „vedci“ spoznajú tajomstvá archeológie, pokusov a experimentov, odhalia záhady trikov a kúziel. Taktiež pozorujeme krásu umenia, objavujeme kosti dinosaura, navrhujeme moderné stroje a techniku, pozorujeme nočnú oblohu, a riešime aj zaujímavé matematické úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia i aplikovanie vedomostí nadobudnutých v škole. Úspešné vyriešenie úloh prináša žiakom radosť - v podobe udelenia titulov Učeň a Tovariš.

www.nadanedieta.sk/vedecka-vyprava.html

Logická olympiáda

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súťaž preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok i verbálne myslenie.

Logická olympiáda je najväčšia súťaž (podujatie) určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Súčasťou finálového kola je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, v ktorom sa venujeme zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska - Večer talentov.

Od roku 2017 udeľujeme každoročne ocenenie „Rozumieme nadaným“ osobnostiam, ktoré sa pričinili o výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov. Taktiež certifikát „Škola, ktorá rozumie nadaným“ je určený prihláseným školám so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním.

www.logickaolympiada.sk

Malá Logická olympiáda

Celoslovenská súťaž určená predškolákom! Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie i precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Zvládnutie pravidiel logiky a základov počítania u detí predškolského veku je dôležité pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole i pre život samotný. Súťaž je bezplatná a patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Testovanie predškolákov sa každoročne uskutočňuje v priestoroch a réžii prihlásenej materskej školy. Organizátor poskytne zdarma testovací súbor úloh pre predškolákov a po ukončení (aj) certifikát o absolvovaní Malej logickej olympiády. Súťaž je možné realizovať samostatne písomnou formou alebo spoločným riešením celého kolektívu detí napr. pri počítači, interaktívnej tabuli, atď.

Prihlásiť sa do súťaže môže ľubovoľný počet materských škôl/predškolákov. Vybrané materské školy navštívia organizátori súťaže s cieľom realizácie testovania i odovzdania certifikátov a sladkých odmien.

http://www.logickaolympiada.sk/mala-logicka-olympiada-2017.html

Výlety za poznaním

Výlety za poznaním sú dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov. Počas 11 rokov sme zrealizovali viac ako 300 poznávacích výletov pre žiakov základných a stredných škôl. Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy nám vystačia v spomienkach na celý život. Výlety za poznaním Slovenska, ale aj do zahraničia organizujeme pravidelne.

www.iqkids.sk/vylety-za--poznanim.html

IQ kids

Projekt IQ kids vznikol v roku 2013. V rámci tejto iniciatívy sme priniesli množstvo nových projektov, aktivít pre nadaných žiakov základných škôl, ale aj pre pedagógov, odbornú verejnosť, či rodičov žiakov a študentov pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Okrem projektov, ktoré vďaka nám "uzreli svetlo sveta", prinášame neustále aktivity, ktoré chýbajú (a roky chýbali) pre špecifickú skupinu nadaných žiakov. Sme veľmi radi, že projekt IQ kids zaujal a zaujíma množstvo detí/žiakov z celého Slovenska.

www.iqkids.sk

Fotografia očami detí

Celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Prostredníctvom súťaže FOD sa žiaci môžu každoročne zapojiť do aktivít ako: fotosúťaže prebiehajúcej podľa vyhlásených tém (každoročne), a besedy, exkurzie, víkendové výlety, spoznávanie našej krajiny za podpory školy, pedagógov ako aj rodičov detí.

FOD organizujeme od roku 2006, keď úlohou 1. ročníka súťaže bolo spojiť deti, žiakov s rovnakým záujmom - o digitálnu fotografiu a prácu v záujmových útvaroch, zvlášť fotografických.

Počas jednotlivých ročníkov sme uskutočnili množstvo exkurzií, výletov, besied, výstav a stretnutí mladých fotografov z celého Slovenska. Medzi každoročne obľúbené akcie patrí FOD camp (uskutočňuje sa v dvoch lokalitách: Sigord alebo Vyšné Ružbachy), poznávacie výlety Slovensko a Česká republika), FOD netradičné hry - športový víkend, účasť víťazov FOD v Štrasburgu (výlety za poznaním), ....

Celoslovenský projekt Fotografia očami detí realizujeme vďaka podpore poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku.

www.fod.sk

Mladý fotograf

Voľnočasová aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Fotografický krúžok vznikol v roku 2004 v Sabinove a o dva roky neskôr pod názvom foto-poznávací krúžok zaujal (aj) prešovských školákov. Projekt Mladý fotograf s trinásťročnou tradíciou má za sebou stovky aktivít, tisícky účastníkov a môže sa pýšiť množstvom mladých odchovancov, ktorých práca je ocenená ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Od roku 2010 je projekt mladých fotografov určený žiakom základných škôl a stredných škôl. Projekt Mladý fotograf je súčasťou aktivít Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. K rôznym regionálnym projektom pribudnú aktivity celoslovenského charakteru. Internetová súťaž Fotografia očami detí, fotosúťaž spojená s výstavou Moja škola, moja trieda, projekt My sme tu doma zameraný na spoznávanie mesta Prešov, projekt Cesta z mesta, každoročné výlety do Bratislavy, neskôr aj Olomouca, Prahy a Štrasburgu. Leto spestrujú fotografické súťaže zamerané na dovolenky mladých fotografov a tzv. FOD campy určené nádejným fotografom. Nechýbajú poznávacie víkendové výlety a napokon aj vlastné projekty. Jedným z nich bol projekt Spoznávame Vysoké Tatry, prostredníctvom ktorého sme strávili desať víkendov v Tatrách. Výletov sa zúčastňujú aj rodičia detí, čo obohatí naše aktivity. Obľúbenými sa stanú športové víkendy i netradičné športy, ktoré zaujmú.

Od roku 2015 je projekt súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Prichádzame s novým projektom Výlety za „päťku“, Spoznávame Prešovský kraj a záujem o aktivity stúpa rok čo rok. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, fotografické súťaže, workshopy, podporujeme Klub nadaných detí Prešov, Logické sústredenie nadaných žiakov a mnohé ďalšie akcie. Doteraz sme spoločne zorganizovali viac ako 400 akcií pre viac ako 1500 žiakov základných a stredných škôl.

O projekte Mladý fotograf sa učia aj žiaci základných škôl. V učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom nájdete v učebnom texte úlohy súvisiace s projektom mladých fotografov a odkaz na portál mladých fotografov.

www.mladyfotograf.sk

Odborný seminár Rozumieme nadaným

Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár „priláka“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách.

Klub nadaných detí Prešov

1. Klub nadaných detí na Slovensku! Jedinečný, venovaný práve deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť, s dôrazom na rešpektovanie v kolektíve.

Kluby nadaných detí združuje v Českej republike Mensa ČR. Účelom týchto klubov je podchytiť skupinu veľmi nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzoru. V Českej republike nájdete zriadené kluby pre nadané deti v mnohých mestách (Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Bílina, Brno, Plzeň, Znojmo, Blansko, Vsetín, Pardubice, Uherský Brod, Česká Lípa...)

Slovenská republika v tomto smere zaostáva, po kluboch nadaných detí ani chýru ani slychu...
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy. Dôležitým prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami.

Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú všetci za sebou aj odborné vzdelávanie zamerané na intelektovo nadaných žiakov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Reč je o učiteľoch z Prešova, ktorí si založili Klub nadaných detí Prešov.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov (1x v týždni 14.00 - 15.00 hod., v triede IV.B na Šmeralovej ulici v Prešove) sú zdarma. Nepotrebujeme ani vzdelávací poukaz. Počet členov obmedzený, pracujeme so žiakmi v malých skupinkách. Bádame, experimentujeme, precvičujeme čitateľskú i finančnú gramotnosť, inšpiráciou pre nás sú požiadavky členov KND Prešov.

www.knd.sk

Výlety za „päťku“

Dostať päťku v škole nie je dobrá vec, ale mať "päťku" (5 eur) znamená možnosť prihlásiť sa na výlety, ktoré sme pripravili pre žiakov základných a stredných škôl. Spoločne navštívime všetky okresné mestá Prešovského kraja. Výlety sú 1-dňové, v cene výletu je cestovné, vstupy (múzeá a galérie) a obed pre každého účastníka.

Talent základných škôl regiónu Šariš

Súťaž pre žiakov základných škôl 6.-9. ročníka zameranú na logiku, matematiku a verbálne myslenie. Súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš sa koná pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.

Žiaci základných škôl regiónu Šariš sa každoročne zapájajú do súťaže zameranej na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie.

http://www.iqkids.sk/talent-zs.html

Nadané dieťa

Informačný portál prešovských intelektovo nadaných žiakov. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove.

V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.


www.nadanedieta.sk

IQ klub – Klub inovatívnych učiteľov

IQ klub je neformálnym združením inovatívnych učiteľov rôznych stupňov a škôl, ktorí sa venujú žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, žiakom nadaným (talentovaným). Uvedomujeme si najvýznamnejšie atribúty edukácie, ktorých súčasťou sú rodičia, učitelia, vychovávatelia. Oni ovplyvňujú správanie, postoje, hierarchiu hodnôt dieťaťa.

www.iqkids.sk/iq-klub.html

Svetové stavby z kociek lega

Dve desiatky svetových architektonických skvostov vytvorili žiaci v Prešove. Zaujímavé vyučovanie realizovali prostredníctvom projektu „Kto sa hrá – nehnevá“. Vyučovanie v predmete obohatenie prinieslo okrem spoznávania svetových stavieb i rozvoj fantázie, jemnej motoriky, logického myslenia a v neposlednom rade i štúdia množstva historických faktov, obrazových materiálov a dokumentov.

Celoročné spoznávanie svetovej architektúry prešovských školákov tvorí v súčasnosti 5931 dielikov stavebnice lega v takmer dvoch desiatkach stavieb. Architektonickú podstatu New Yorku zobrazuje ikonická budovu Flatiron, budova Chrysler, mrakodrap Empire State Building, veža svetového obchodného centra a Socha slobody. Nádhernú scenériu Benátok tvorí most Rialto, bazilika svätého Marka, veža Kampanila svätého Marka, svätý Teodor, okrídlený lev svätého Marka a Most nárekov. V Berlíne upútali pozornosť ikonický Reichstag, víťazný stĺp, veža Deutsche Bahn, berlínska televízna veža a Brandenburská brána. Nemenej zaujímavou je najväčšia fontána v Ríme. Fontánu Trevi navrhol Nicola Salvi a postaviť ju trvalo 30 rokov. Svetovú výstavu, usporiadanú k 100. výročiu Veľkej francúzskej revolúcie, pripomína Eiffelova veža v Paríži. Do Londýna nás priviedla jedna z najznámejších svetových pamiatok - londýnska veža s hodinami Big Ben. Najvyššiu budovu, ktorú kedy človek postavil sme spoznali v Dubaji. Veža Burdž Chalifa je vysoká 828 metrov a má 160 poschodí. Villa Savoye leží na predmestí Paríža vo Francúzsku a bola dokončená v roku 1931. Patrí k stavbám, ktoré najviac ovplyvnili medzinárodný štýl architektúry. Národný pamätník venovaný 16. prezidentovi Spojených štátov pripomínajúci grécky chrám sme spoznali v Lincolnovom pamätníku. Parádny realistický model z kociek lega predstavil slávnu operu v Sydney. Expozíciu 21. storočia predstavuje futuristická stavba Seattle Space Needle. Budova múzea Louvre ležiaceho na brehu Seiny nadčasovo kombinuje renesančnú a modernú architektúru. S viac ako 35 000 vystavenými umeleckými dielami patrí medzi najnavštevovanejšie miesta vo Francúzsku. Komplex hlavného sídla OSN je postavený na východnom brehu ostrova Manhattan u East River. Šikmá veža v Pise prezentuje najznámejšiu pamiatku patriacu do kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cestovanie svetom a spoznávanie svetových stavieb prešovských školákov sa skončilo. Aspoň to staviteľské – prostredníctvom kociek lega. Stavebnice LEGO slúžia ako skvelá staviteľská zábava a vzdelávacia hračka pre deti. Naše cestovanie prebieha vďaka celoslovenskej iniciatíve Rozumieme nadaným.

http://www.iqkids.sk/svetove-stavby-z-lega.html

Spoznávame Európu

Viac ako 500 miliónov ľudí, 28 členských štátov, májové narodeniny, rôzne oficiálne jazyky i zaujímavosti budú súčasťou témy o Európskej únii. Netradičné spoznávanie Európy bude spočívať v príprave prezentácií žiakov o členských krajinách Európskej únie, náučné dokumenty, ale i návštevy vzácnych hostí.

Vyučovanie obohatí a rozšíri obzor poznania žiakov o kontinente, ktorého súčasťou je aj Slovensko. Prostredníctvom kvízov, omaľovaniek, puzzle, skladačiek a pracovných listov sa každý týždeň ocitnú školáci v jednotlivých štátoch Európy. Malých „cestovateľov“ budú cestovaním sprevádzať audiovizuálne dokumenty EuroParlTV a výučbové hry (tematicky zamerané na Európsku úniu).

„Dobrodružná cesta“ prinesie zaujímavé podtémy, napr. označovanie potravín, práva cestujúcich, vzduch, pytliactvo, plasty, ochrana na internete, voda, ekosystém, pirátstvo, banány či elektrické autá. O zaujímavosti a špecifiká členských krajín Európskej únie nebude núdza a pripravené sú aj darčeky, ktoré potešia.

S Európskou úniou sa prešovskí nadaní žiaci nestretávajú v rámci vyučovania po prvýkrát. V minulosti školu navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová, ktorú si starší žiaci pamätajú z besedy zameranej na Európsku úniu. Mladší žiaci boli svedkami zaujímavej hodiny matematiky, ktorú viedla pani europoslankyňa. Matematika zameraná na krajiny Európskej únie zožala veľký úspech.

V rámci podpory projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným sa uskutočnilo množstvo poznávacích zájazdov zameraných na spoznávanie európskych inštitúcií vďaka poslancovi Európskeho parlamentu Vladimírovi Maňkovi. Skutočnú cestu po Európe zažili desiatky nadaných a talentovaných žiakov školy.

http://www.iqkids.sk/spoznavaju-europu.html

Po stopách Charlesa Dickensa

Projekt zameraný na oboznámenie sa s dielami zahraničnej literatúry spisovateľa Charlesa Dickensa. Prostredníctvom hodín čítania, práce s textom, výtvarnými i komunitnými stretnutiami sa žiaci základných škôl oboznámia s dielami velikána anglickej literatúry.

Literatúru spoznávajú žiaci nielen v slovenskom jazyku! Vďaka darom slovenských veľvyslancov v zahraničí sa oboznámia s Dickensovou tvorbou aj v cudzom jazyku (český, nemecký, anglický, francúzsky, ...). Viac prinesieme v priebehu školského roka – z jednotlivých aktivít.

Komunikácia a reč

Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí do vyučovania slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy. Cvičenia zamerané na reč (a jej rozvoj) patria medzi obľúbené.

Prípravné cvičenia napomáhajú k správnej výslovnosti. Pôsobia aktivizujúco a pozostávajú z hier, pesničiek a riekaniek. Podporujú motiváciu k hovoreniu aj rozvoj slovnej zásoby. Nechýbajú dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Artikulačná obratnosť hovoridiel je dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások.

Súčasťou precvičovania hlások l, r sú cvičenia, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičujú správnu výslovnosť v spoluhláskových skupinách. Cvičenia sú zamerané, s prihliadnutím na preberané učivo, na precvičovanie slovných druhov, ich vyhľadávanie a použitie vo vetách, v samostatnom texte. Nechýbajú ani rôzne slovné prešmyčky, oboznamovanie sa s cudzími slovami, a napokon hry rozvíjajúce verbálne myslenie.

Jednoduché logopedické cvičenia by mali byť súčasťou hodín slovenského jazyka, pretože podnecujú a vedú deti k správnej výslovnosti, či rozvoju slovnej zásoby. Pomáhajú pri náprave reči a formou rôznych cvičení (aj) deťom, ktoré majú problémy s rečou.

http://www.iqkids.sk/komunikacia-a-re-.html

Vytvorme filmový dokument

Iniciatíva IQ kids prostredníctvom svojho portálu verejne vyzýva žiakov základných a stredných škôl k nakrúteniu dokumentu/dokumentov. Prostredníctvom nich by organizátori radi predstavili Slovensko, krásne mestá, hory, rieky, ... jednoducho miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Projekt IQ kids je známy vďaka organizovaniu množstva aktivít pre nadané a talentované deti.

Hlavným zámerom je fakt, že škola by nemala slúžiť „len“ ako vzdelávacia inštitúcia, t. j. poskytovať vzdelávacie služby. Myslíme si, že škola je predovšetkým (aj) o vnútornej motivácii žiakov, ich osobné záujmy, a školské vyučovanie musí byť obohatené aj o mimoškolské aktivity. Práve prostredníctvom týchto aktivít sú žiaci obohatení o nové informácie (vedomosti, ktoré nie vždy nájdu v knihách), ale aj sociálne vzťahy, spoločné záľuby, rešpektovanie spolužiakov, individuálna i skupinové práca jednotlivca, správanie, afektívne a kognitívne vlastnosti členov skupiny, atď. Vzhľadom na úspešnú realizáciu predchádzajúcich projektov „za školou“, prostredníctvom mimoškolských aktivít, veríme, že tento projekt nakrúcania prinesie so sebou množstvo pozitívnych prvkov do práce i záujmov žiakov.

„Alec v divočine“, toto je názov kolekcie DVD (http://www.alecinwilderland.com), ktoré si organizátori pozreli pred samotným nápadom natočiť dokument na Slovensku. Sú to cca 23 minútové dokumenty, ktoré zachytávajú Aleca (amerického chlapca) v rôznych komplexných scénach, ktoré zahŕňajú cestovanie Amerikou, Austráliou, južnou Afrikou, Mexikom, ... . Tieto „malé dokumenty“ predstavujú rôzne časti Zeme, oboznamujú divákov so životom v danej časti krajiny, (niekedy) aj drsnými podmienkami prežitia, podnebím, zvieratami, ... za sprevádzaním Aleca po krajine.

Aj napriek obľúbenosti amerických dokumentov Aleca, sľubujú organizátori IQ kids jedinečnosť slovenských dokumentov. Rozhodli sa ponechať „voľnosť“ pri natáčaní dokumentov, t. j. žiadne skúšky, ale priame točenie filmu, ktoré bude pozostávať tak z vedomostí mladých protagonistov o danej lokalite, ako aj vlastných skúseností, názorov či pocitov. Prvé natáčanie je naplánované na máj 2015, a uskutoční sa vo Vysokých Tatrách, cieľom je Štrbské pleso a Tatranská Štrba. Ďalšie lokality organizátori nechcú dopredu prezrádzať, isté je, že to budú aj mnohé slovenské mestá, pohoria a rieky, kde zablúdia ich kamery. Nemenej zaujímavým je fakt, že za kamerou sa taktiež ocitnú žiaci základných a stredných škôl, ktorí tieto dokumenty budú nakrúcať. V úvode sa počíta s 3 mladými kameramanmi, ktorí sú autormi mnohých „mini filmov“. Pri samotnom spustení „slovenského projektu natáčania dokumentov“ organizátori IQ kids oslovili aj samotného „profesionála“ Aleca, ktorý podporil organizátorov i mladých umelcov v tomto zámere. S prianím všetkého len a len najlepšieho Alec obdaroval náš tím DVD kolekciou svojich dokumentov, a zároveň poslal aj rôzne samolepky, informačný materiál o svojich výpravách a prívesky pre mladých umelcov.

Ak vás tento projekt upútal, ste žiakmi základných alebo stredných škôl, zaujímate sa o dejiny prírodu živočíchy pohoria rieky, ... neváhajte nás kontaktovať. Informácie o tomto projekte nájdete na našich webových stránkach iqkids.sk alebo nadanedieta.sk.

http://www.iqkids.sk/vytvorme-filmovy-dokument.html

Žime zdravo

Prevenciou ataku vírusových a bakteriálnych infekcií je projekt prešovských školákov pod názvom „Žime zdravo“. Je nesmierne potrebné sa v prvom rade starať sa zodpovedne o svoju imunitu, ktorú môžeme „zoceliť“ najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré pomáhajú zachovať našu telesnú stránku v dobrej kondícii.

Aktivity projektu „Žime zdravo“ pokračujú naďalej počas celého školského roka a súčasťou budú besedy, neustály pohyb, hygiena i spustenie Imunohliadky štvrtákov. O jej aktivitách budeme pravidelne informovať. Nezabúdajme na to, že „veselá myseľ“ žiakov je polovica zdravia!

http://www.iqkids.sk/zime-zdravo.html

Staň sa konšktruktérom – Merkur

Stavebnice, ktoré podporujú tvorivosť! Po úspešnej realizácii projektu z kociek lega sme spustili novinku – projekt tradičných českých stavebníc Merkur.

Tie nás prevedú svetom jednoduchých kovových hračiek. Vytvoríme formuly, motorky, odťahové vozidlo, vrtuľník, lietadlo, raketoplán, buggy, kamión, veterný mlyn, cross express, železničné modely, atď.

Týždeň netradičných foriem vyučovania

Týždeň netradičných foriem vyučovania prebieha 1x ročne. Jeho súčasťou sú netradičné stretnutia s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. Tie prichádzajú do školy a predstavujú žiakom svoje povolanie, prácu netradičným spôsobom. Toto vyučovanie má svoj význam a určite má uplatnenie v školskom systéme primárneho vzdelávania žiakov. Nezabúdajme, že nielen školské prostredie a učitelia dokážu vytvoriť vzdelávanie, ktoré žiakov posunie bližšie k realite, k ich snom, novým predsavzatiam a uplatneniu sa v budúcnosti v praktickom živote. Dokáže to každý, kto má čo odovzdať ďalším generáciám.

www.iqkids.sk/tnfv-2015.html