Pre školy/rodičov - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Pre školy/rodičov

Podporujeme výchovu a vzdelávanie intelektovo nadaných detí/žiakov
Intelektovo nadaní žiaci sú zaradení, podľa školského zákona, medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nadaní žiaci (žiaci so všeobecným intelektovým nadaním) sa môžu vzdelávať v špeciálnej škole (pre nadaných žiakov), v triede (pre nadaných žiakov) alebo v rámci individuálnej integrácie (začlenení) v klasickej triede základnej školy.

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaných žiakov nevyplývajú len z ich nadpriemerne rozvinutých schopností, ale aj z ich asynchrónneho vývinu a výskytu sprievodných porúch rôzneho stupňa, súvisiacich najmä s oblasťou správania, socializácie, komunikácie.

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.

Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Pre učiteľov škôl, odborných zamestnancov CPP ponúkame účasť na odborných seminárov, ktoré organizujeme zdarma. Sledujte naše stránky a zaregistrujte školu/učiteľov/deti/žiakov do množstva projektov - Nadanedieta.sk.

Niektoré naše projekty realizujeme za poplatok oprávnených nákladov na dieťa, napr. ubytovanie, strava, návštevy múzeí, ... (napr. Logické sústredenie, Večer Talentov).

Kontaktujte nás - ponúkame (zdarma) stretnutia s nadanými deťmi školy v programe Rozvoj logického myslenia (predstavenie úloh Logickej olympiády intelektovo nadaných detí).

Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí máme pripravený špeciálny program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, množstvo logických hier, spoločenských hier, rozvoj intelektových schopností, rôzne prednášky a besedy, víkendové sústredenia a množstvo ďalších projektov nájdete v ponuke - školský rok 2023/2024.

Máte doma intelektovo nadané dieťa?
Nadané dieťa potrebuje v škole náročnejšie výzvy. K nadaným žiakom je potrebné pristupovať citlivo a vypracovať im individuálny vzdelávací program, ktorý bude korešpondovať s potrebami nadaného žiaka v školskom, ale aj mimoškolskom prostredí.

Nadané deti potrebujú špeciálny prístup.

V školskom roku 2023/2024 sme opäť pripravili množstvo projektov určených nadaným deťom/žiakom. Otvárame Klub nadaných detí, pripravujeme Logickú olympiádu pre intelektovo nadaných žiakov, Logickú olympiádu pre najmenších - určenú predškolákom,  logické sústredenia, Magický svet Juraja Jakubiska, Logopédiu zábavne pre základné školy a množstvo ďalších, nemenej zaujímavých projektov.

Informujte školu o našej činnosti, zapájajte sa do rôznych projektov (ktoré sú zdarma). Niektoré naše projekty realizujeme za poplatok oprávnených nákladov na dieťa, napr. ubytovanie, strava, návštevy kultúrnych inštitúcií, cestovné... (napr. logické sústredenia, rôzne pobytové kurzy, ...)

Sledujte nás na našich stránkach Nadané dieťa, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, Klub nadaných detí, Logická olympiáda.

AUTOR A KOORDINÁTOR PROJEKTU ROZUMIEME NADANÝM
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2024
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah